Skip Navigation LinksHem > Produkter > E-tjänster > Redogörelse för tillgänglighet på webben

Redogörelse för tillgänglighet på webben

Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI Webb-Förening, FRI Webb-Bidrag samt FRI Passbokning som levereras och underhålls av Idavall Data AB. Samlingsbegreppet e-tjänster innefattar dessa fyra e-tjänster.

1. Lagen om tillgänglighet till digital service

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. De e-tjänster som Idavall Data levererar faller inom ramen för denna kategori.

Som leverantör till offentlig sektor är det paragraf 11 i lagen som gör att våra e-tjänster berörs:

11 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

1.1 Kravspecifikation

Digital service förutsätts uppfylla dessa krav om den följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG.

1.2 Undantag

Lagen ger visst utrymme för undantag i direktiven om specifika delar anses vara "oskäligt betungande att fullgöra" (12 §).

2. Hur våra e-tjänster uppfyller kraven

Idavall Data e-tjänster är till stora delar förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Notera att denna redogörelse förutsätter att e-tjänsterna är av följande version eller senare:

 • FRI Webb-Bokning: version 5.1.0 (2020-08-17)
 • FRI Webb-Bidrag: version 5.1.0 (2020-09-08)
 • FRI Webb-Förening: version 5.1.0 (2020-09-17)

3. Hur våra e-tjänster har testats

Samtliga publika sidor i våra e-tjänster har granskats enligt WCAG 2.1 nivå AA. Granskning och anpassning av samtliga e-tjänster genomfördes Juni 2020 - September 2020.

3.1 Externa verktyg

Vår primära arbetsmetod har varit att testa varje enskild sida i våra e-tjänster i ett testverktyg som bl.a. kontrollerar följande:

 • Att sidans HTML struktur är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.
 • Att sidans kontraster och färgsättningar är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.
 • Att input-fält och rubriker är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.

Verktyget kontrollerar dessutom delar som inte nödvändigtvis faller inom ramen för de nya direktiven - men som trots detta är värdefulla ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har även försökt anpassa e-tjänsterna enligt dessa riktlinjer. Exempel är:

 • Kompabilitet - att sidan fungerar väl i majoriteten av marknadens vanligaste webbläsare och mobila operativsystem.
 • Standarder - validering av HTML och CSS enligt W3C standards.
 • Användarvänlighet - att sidan uppfyller "best practice" riktlinjer för ledande standarder som usability.gov samt W3C Best Practices.

3.2 Enhetstest

Stora delar av e-tjänsternas kodbas (back-end) testas automatiskt innan ny version släpps. Detta sker via så kallade enhetstest. Enhetstest består av programkod som skrivits med avsikt att testa applikationernas funktionalitet genom att anropa program-metoder och jämföra resultatet från dessa med ett förväntat resultat.

4. Kända avvikelser

Krav som gäller framför allt video, ljud och till viss del även bilder - är inte applicerbara på våra e-tjänster då dessa till stor del är helt text-baserade. Övriga punkter som vi är medvetna om att det kan finnas brister kring är:

5. Frånsägande av ansvar

Våra kunder erbjuds möjligheten att i viss grad själva påverka innehåll och utseende i våra e-tjänster. Våra kunder kan själva påverka bl.a. följande:

 • Texter: kunden har möjlighet att själv ändra informationstexter så som allmän information, hyresregler eller objektinformation.
 • Länkar: kunden har möjlighet att själv lägga till länkar i vissa av ovan nämnda texter.
 • Färger: kunden har möjlighet att själv byta bakgrundsfärg på t.ex. underrubriker.

Detta innebär att krav som vi anser oss uppfylla när en e-tjänst används i sitt originalutformande kan komma att äventyras om våra kunder själva inte är uppmärksamma och noggranna med information som de lägger till och hur den presenteras. Idavall Data kan därför inte ta ansvar för eventuella brister i direktiven som orsakas av information, länkar eller färger tillagda - eller justerade av kunden själv.

Vi uppmanar därför våra kunder att vara noggranna vid redigering av e-tjänsternas innehåll och de välkomnas att kontakta oss för rådgivning.

6. Rapportering av brister

Kraven för att uppfylla WCAG 2.1 nivå AA är komplexa och ibland svårtolkade. Vi välkomnar därför att eventuella brister rapporteras till oss varefter dessa kommer adresseras.

Rapportering av brister görs via e-post till supporten@idavall.se eller via telefon +46 (0)471-136 00.